Obchodné podmienky

Nákup tovaru môžu uskutočňovať

fyzické a právnické osoby
bez obmedzenia za predpokladu, 
že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

Osobné údaje použité pri objednávaní tovaru budú použité iba pre vnútornú potrebu a fy Jaroslav Gabonaj – GAROS ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Od momentu potvrdenia objednávky zákazníkom platia pre obe strany všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.


Fy Jaroslav Gabonaj – GAROS garantuje cenu z objednávky (zálohovej faktúry) v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti internetového obchodu. Vo všetkých ostatných prípadoch si fy Jaroslav Gabonaj – GAROS vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude zákazník informovaný.


Fy Jaroslav Gabonaj – GAROS sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi do 14 dní od objednávky prípadne uhradenia zálohovej faktúry. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zákazník bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.


Fy Jaroslav Gabonaj – GAROS sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Doručenie tovaru sa realizuje poštou, na dobierku, prepravnou spoločnosťou, osobným odberom alebo na náklady fy Jaroslav gabonaj – GAROS. Spôsob dodania tovaru sa upravuje individuálne pri každej objednávke.


Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí a má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou. Oneskorené reklamácie tohto typu nebude fy Jaroslav Gabonaj – GAROS akceptovať a bude ich riešiť ako bežnú reklamáciu. V prípade uplatnenia reklamácie neskôr, platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.


Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, skladovaním a prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie…) a zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

Doprava tovaru je zabezpečená prepravnou službou.
Pri objednávke nad 200€ s DPH je preprava tovaru zadarmo.

V prípade otázok nás kontaktujte mailom, alebo telefonicky.